مهربد، موهبت الهی

دل نوشته هاي امروز من يادگاري براي فرداي تو